Chuyến từ thiện Hương Sơn – Hà Tĩnh ủng hộ bà con đồng bào bão lũ