Nhôm Ngọc Diệp được bầu vào ban chấp hành Hiệp Hội Nhôm Việt Nam