Tập đoàn Ngọc Diệp đạt giải Thương hiệu Quốc gia 2018